TRA ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2011

No_photo
Họ và tên Toán Bắc Ninh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/toanttbn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2242 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phương Piggi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thành Tồ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Đức Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Đức Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nhật Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đình Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Doãn Văn Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 721 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Khải
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Thùy
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Công Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Vân Sáng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Quế Võ 1
Quận/huyện Huyện Quế Võ
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)